Algemene voorwaarden studenten

Algemene Voorwaarden ByStudents – Dienstverleners

1. Algemeen

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de vennootschap onder firma ByStudents gevestigd te 8939BT Leeuwarden, aan de Linde 11, hierna te noemen: “ByStudents”, met haar afnemer, hierna te noemen: de “Dienstverlener”, ter zake de bemiddeling in het leveren van diensten (“Diensten”) door Dienstverleners.

1.2       Bij strijdigheid tussen bepalingen uit de tussen ByStudents en de Dienstverlener gesloten overeenkomst (de “Overeenkomst”) en deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

2. Werkwijze

2.1.      Alle offertes en aanbiedingen van ByStudents zijn vrijblijvend.

2.2.      De Dienstverlener zal het door hem ingevulde inschrijfformulier of aangemaakte profiel juist en volledig opstellen. De door hem verschafte gegevens zullen alleen op de Dienstverlener zelf betrekking hebben.

2.3.      Alleen natuurlijke personen kunnen een Profiel aanmaken.

2.4.      Door het opstellen van het Profiel verleent de Dienstverlener aan ByStudents toestemming om de gegevens daarvan aan Klanten te verstrekken.

2.5.      ByStudents treedt slechts op als bemiddelaar bij het in contact brengen van de Dienstverlener en een Klant(en) en wordt nooit partij bij een overeenkomst ter zake de levering van Diensten door de Dienstverlener.

2.6.      ByStudents is gerechtigd een inschrijving van een Dienstverlener of zijn Profiel te weigeren, blokkeren of (gedeeltelijk) verwijderen en de toegang tot haar website(s) (al dan niet tijdelijk) te ontzeggen, onder meer in de volgende gevallen, zonder hiermee een limitatieve opsomming te geven:

 • indien de Dienstverlener zijn verplichtingen jegens ByStudents niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • indien de Dienstverlener in strijd handelt met het bepaalde in deze algemene voorwaarden;
 • indien De Dienstverlener één of meerdere voldoende aannemelijk geachte klachten over de Dienstverlener ontvangt;
 • indien de Dienstverlener in strijd met de wet of de goede zeden gedraagt.

2.7.      Indien zich een van de in het vorige lid genoemde gevallen voordoet heeft de Dienstverlener geen aanspraak op restitutie van door hem betaalde bedragen.

2.8.      De gebruikersnaam en het wachtwoord van de Dienstverlener zijn strikt persoonlijk. De Dienstverlener zal deze geheimhouden en alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verleend.

2.9.      De Dienstverlener zal de dienstverlening van ByStudents niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

2.10.    Het is de Dienstverlener niet toegestaan om de (contact)gegevens van Klanten aan derden te verstrekken.

2.11.    Het verstrekken van (contact)gegevens van een Dienstverlener aan de Klant(en) geschiedt onder de voorwaarde dat ByStudents daarvoor toestemming heeft gekregen van de Dienstverlener.

2.12.    Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is het de Dienstverlener niet toegestaan uitingen te doen op de Website of in het Profiel, of te voldoen aan verzoeken via een Klant, waarmee de identiteit van de Dienstverlener te achterhalen is, waaronder vermelding van NAW-gegevens, telefoonnummer, e- mail(adres), website van persoonlijke aard, social media account, met uitzondering van die gevallen waarin dat specifiek door ByStudents gevraagd wordt.

2.13.    De Dienstverlener kan ByStudents verzoeken het Profiel van de Website(s) te verwijderen per e-mail aan info@bystudents.nl.

 1. Bystudents: vergoeding voor Diensten

3.1.      Indien overeengekomen wordt dat het voor de Diensten verschuldigde uurtarief (de “Vergoeding”) via ByStudents wordt betaald (de “Kassiersfunctie” via de “ByStudents” dienst), geldt het in het navolgende tweede tot en met vijfde lid bepaalde.

3.2.      De Dienstverlener zal de uren die hij voor de Klant gewerkt heeft aan ByStudents opgeven, waarna ByStudents de werkzaamheden namens de Dienstverlener in rekening zal brengen bij de klant. ByStudents zal de vergoeding na aftrek van de met de Klant overeengekomen vergoeding voor bemiddeling vervolgens aan de Dienstverlener doorbetalen.

3.3.      De betaling aan de Dienstverlener via ByStudents door middel van de Kassiersfunctie geldt als een betaling aan de Dienstverlener, niet aan ByStudents. De door middel van de Kassiersfunctie ontvangen betalingen zullen door ByStudents slechts voor de Dienstverlener worden gehouden, met aftrek van de door de Dienstverlener aan Bystudents verschuldigde vergoeding.

3.4.      De Dienstverlener verklaart zich bewust te zijn van het feit dat het risico van het niet, niet op tijd of niet volledig ontvangen van de Vergoeding volledig bij de Dienstverlener zelf berust.

3.5.      ByStudents is niet aansprakelijk voor, en kan niet betrokken worden in geschillen           over, vergoedingen of de wijze van uitvoering van de overeenkomsten en diensten tussen de Klant en de Dienstverlener.

 1. Wijzigingen

4.1.      ByStudents behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de op de Website(s) vermelde prijzen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

4.2.      ByStudents behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande Overeenkomsten van toepassing te laten zijn. ByStudents zal de wijziging van haar algemene voorwaarden via de Website(s) bekend maken.

4.3.      Indien de Dienstverlener een wijziging in de algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst schriftelijk tegen die datum opzeggen.

 1. Wet- en regelgeving

  De Dienstverlener draagt er zorg voor dat de afspraken die hij/zij met de Klant maakt omtrent de uitvoering van de werkzaamheden en de daarvoor verschuldigde vergoeding in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving, waaronder – voor zover toepasselijk – de Regeling Dienstverlening aan Huis en de Wet minimumloon. De Dienstverlener vrijwaart ByStudents voor enige aanspraken ter zake.

 2. Garanties

6.1.      ByStudents geeft geen garanties ter zake de juistheid of volledigheid van de via de Websites of andere door of namens haar ter beschikking gestelde gegevens, waaronder gegevens van Klanten.

6.2.      ByStudents geeft geen enkele garantie met betrekking tot het aantal beschikbare Klanten op de Website(s).

6.3.      ByStudents geeft geen enkele garantie dat het verschaffen van de (contact)gegevens van een Dienstverlener aan een Klant dat tot de dienstverlening door de Dienstverlener voor de Klant zal leiden.

 1. Overmacht

7.1.      ByStudents is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de Dienstverlener indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

7.2.      Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder onder Nederlands recht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ByStudents redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, waardoor ByStudents niet in staat is haar verplichtingen na te komen. ByStudents heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat ByStudents haar verbintenis had moeten nakomen.

7.3.      ByStudents kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen  de Overeenkomst opschorten. Duurt deze periode langer dan 2 (twee) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder daardoor schadeplichtig jegens de ander te worden. De ontbinding kan plaats vinden door middel van het versturen van een e-mail naar ofwel (bij ontbinding door ByStudents): het door de Dienstverlener opgegeven e-mailadres, ofwel (bij ontbinding door de Klant): info@bystudents.nl.

 1. Aansprakelijkheid

8.1.      ByStudents is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door:

 • door de Klant of Dienstverleners verstrekte onjuiste, ongeldige of onvolledige gegevens;
 • gedragingen van Klant of de Dienstverlener en bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden;
 • doordat de Dienstverlener(s) persoonsgegevens van zichzelf of van derde(n) op de Website(s) plaatst of laat plaatsen.

8.2.      Indien de Dienstverlener (persoons)gegevens aan een Klant verschaft, doet de Dienstverlener dit geheel op eigen risico. ByStudents is niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit.

8.3.      De aansprakelijkheid van ByStudents jegens de Dienstverlener voor alle tekortkomingen in de nakoming tezamen met alle door ByStudents gepleegde onrechtmatige daden is beperkt tot het bedrag van de door de Dienstverlener aan ByStudents betaalde vergoeding (exclusief omzetbelasting) voor de Overeenkomst waarop de tekortkoming(en) betrekking heeft, verminderd met de kostprijs voor ByStudents, dan wel, in het geval van een onrechtmatige daad, de Overeenkomst die tussen de Dienstverlener en ByStudents bestaat.

8.4.      ByStudents is niet aansprakelijk voor en kan niet betrokken worden in geschillen over vergoedingen of de wijze van uitvoering van de diensten tussen de Klant en de Dienstverlener.

 1. Vrijwaring

9.1.      De Dienstverlener vrijwaart ByStudents voor eventuele aanspraken van derde(n), die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Dienstverlener toerekenbaar is.

9.2.      Indien ByStudents uit dien hoofde door derde(n) mocht worden aangesproken, dan is de Dienstverlener gehouden ByStudents zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Dienstverlener in gebreke is met het nemen van adequate maatregelen, dan is ByStudents gerechtigd daartoe zonder nadere aankondiging zelf over te gaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan aan de zijde van ByStudents en derde(n), komen integraal voor rekening en risico van de Dienstverlener.

 1. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

10.1.    ByStudents kan de nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang ontbinden door middel van het verzenden van een e-mail naar het door de Dienstverlener opgegeven adres, indien:

 • de Dienstverlener zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • voor ByStudents omstandigheden aanwezig zijn op grond waarvan te vrezen is dat de Dienstverlener zijn verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Dienstverlener in strijd handelt met het bepaalde in deze algemene voorwaarden;
 • ByStudents één of meerdere redelijkerwijs gegrond geachte klachten van Klant(en) over de Dienstverlener ontvangt;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van ByStudents kan worden gevergd;
 • de Dienstverlener in strijd handelt met enig wettelijk voorschrift.

10.2.    Als de ontbinding van de Overeenkomst aan de Dienstverlener toerekenbaar is, is ByStudents gerechtigd tot het vorderen van de vergoeding van de directe en indirecte schade van de Dienstverlener.

10.3.    Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ByStudents op de Dienstverlener onmiddellijk opeisbaar. Indien ByStudents de nakoming van de verplichtingen opschort behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.

10.4.    Indien ByStudents op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

11.1.    De Overeenkomst en daarmee verband houdende verbintenissen tussen ByStudents en de Dienstverlener worden beheerst door Nederlands recht.

11.2.    Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomsten en verbintenissen tussen ByStudents en de Klant, die niet kunnen worden opgelost door middel van overleg, zullen ter beslechting aan de bevoegde rechter te Leeuwarden worden voorgelegd, tenzij de Dienstverlener kiest voor de beslechting van het geschil door de op grond van de wet bevoegde rechter binnen een maand nadat ByStudents schriftelijk een beroep op dit beding doet.

Leeuwarden, 13-01-2015