Algemene voorwaarden klanten

Algemene Voorwaarden ByStudents – Klanten

 1. Algemeen

1.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de vennootschap onder firma ByStudents gevestigd te 8939BT Leeuwarden, aan de Linde 11, hierna te noemen: “ByStudents”, met haar afnemer, hierna te noemen: de “Klant”, ter zake de bemiddeling in het leveren van diensten (“Diensten”) door derden (“Dienstverleners”).

1.2.      Bij strijdigheid tussen bepalingen uit de tussen ByStudents en de Klant gesloten overeenkomst (de “Overeenkomst”) en deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

 1. Werkwijze

2.1.      Alle offertes en aanbiedingen van ByStudents zijn vrijblijvend.

2.2.      De Klant zal het door hem ingevulde inschrijfformulier (“Profiel”) juist en volledig opstellen. De door hem verschafte gegevens zullen alleen op de Klant zelf betrekking hebben.

2.3.      Alleen natuurlijke personen kunnen een Profiel aanmaken.

2.4.      Door het opstellen van het Profiel verleent de Klant aan ByStudents toestemming om de gegevens daarvan aan Dienstverleners te verstrekken.

2.5.      ByStudents treedt slechts op als bemiddelaar bij het in contact brengen van de Klant(en) en een Dienstverlener(s) en wordt nooit partij bij een overeenkomst ter zake de levering van Diensten door de Dienstverlener(s).

2.6.      ByStudents is gerechtigd een inschrijving van een Klant of zijn Profiel te weigeren, onder meer in de volgende gevallen, zonder hiermee een limitatieve opsomming te geven:

 • Indien de Klant zijn verplichtingen jegens ByStudents niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • Indien de Klant in strijd handelt met het bepaalde in deze algemene voorwaarden;
 • indien ByStudents één of meerdere voldoende aannemelijk geachte klachten over de Klant ontvangt;
 • indien de Klant in strijd met de wet of de goede zeden gedraagt.

2.7.      Indien zich een van de in het vorige lid genoemde gevallen voordoet heeft de Klant geen aanspraak op restitutie van door hem betaalde bedragen.

2.8.      De Klant zal de dienstverlening van ByStudents niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

2.9.      Het is de Klant niet toegestaan om de (contact)gegevens van Dienstverleners aan derden te verstrekken.

 1. Vergoeding voor Diensten

3.1.      De Dienstverlener zal de uren die hij voor de Klant gewerkt heeft aan ByStudents opgeven, waarna ByStudents de werkzaamheden namens de Dienstverlener in rekening zal brengen bij de klant. ByStudents zal de vergoeding na aftrek van de met de Dienstverlener overeengekomen bedragen vervolgens aan de Dienstverlener doorbetalen.

3.2.      Bij gebruikmaking van de Kassiersfunctie ontvangt de Klant maandelijks een factuur ter zake de Diensten die in de voorafgaande maand door Dienstverlener(s) zijn verricht, indien er Diensten zijn verricht.

3.3.      Bezwaren van de Klant tegen de hoogte van een factuur dienen binnen zes weken na dagtekening van de factuur schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3.4.      De betaling aan de Dienstverlener via ByStudents door middel van de Kassiersfunctie geldt als een betaling aan de Dienstverlener, niet aan ByStudents. De door middel van de Kassiersfunctie ontvangen betalingen zullen door ByStudents slechts voor de Dienstverlener worden gehouden, met aftrek van de door de Dienstverlener aan ByStudents verschuldigde vergoeding.

3.5.      De Klant kan de Diensten annuleren tot uiterlijk 24 uur voordat overeengekomen was dat die zouden worden verleend. Indien de Klant daarna annuleert is de Klant vijftig procent van de overeengekomen vergoeding voor de Diensten verschuldigd.

3.6.      Indien de Klant een aanvraag voor het verrichten van Diensten van een Dienstverlener annuleert, vindt geen retournering van vergoedingen plaats.

3.7.      ByStudents is niet aansprakelijk voor, en kan niet betrokken worden in geschillen over, vergoedingen of de wijze van uitvoering van de overeenkomsten en diensten tussen de Klant en de Dienstverlener.

 1. Wijzigingen

4.1.      ByStudents behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de op de Website(s) vermelde prijzen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

4.2.      ByStudents behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande Overeenkomsten van toepassing te laten zijn. ByStudents zal de wijziging van haar algemene voorwaarden via de Website(s) bekend maken.

4.3.      Indien de Klant een wijziging in de algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst schriftelijk tegen die datum opzeggen.

 1. Herroeping overeenkomst

5.1.      De Klant is gerechtigd om zonder opgave van reden tot zeven werkdagen na het aangaan van de Overeenkomst, zijnde de datum van het geven van een opdracht aan ByStudents of een eerste betaling aan ByStudents (de datum van de eerst plaatsvindende gebeurtenis), de Overeenkomst met ByStudents te ontbinden door middel van het verzenden van een e-mail naar info@ByStudents.nl of een brief naar de Linde 11, 8339BT Leeuwarden. Dit recht is vervallen indien de Klant de contactgegevens van een Dienstverlener heeft ontvangen.

5.2.      Het reeds door de Klant betaalde bedrag zal door ByStudents binnen dertig dagen na de ontbinding aan de Klant worden overgemaakt.

 1. Wet- en regelgeving

De Klant draagt er zorg voor dat de afspraken die hij met de Dienstverlener maakt omtrent de uitvoering van de werkzaamheden en de daarvoor verschuldigde vergoeding in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving, waaronder – voor zover toepasselijk – de Regeling Dienstverlening aan Huis en de Wet minimumloon. De Klant vrijwaart ByStudents voor enige aanspraken ter zake.

 1. Garanties

7.1.      ByStudents geeft geen garanties ter zake de juistheid of volledigheid van de via de Websites of andere door of namens haar ter beschikking gestelde gegevens, waaronder gegevens van Dienstverleners.

7.2.      ByStudents geeft geen enkele garantie dat het verschaffen van de (contact)gegevens van een Dienstverlener tot de dienstverlening door de Dienstverlener voor de Klant zal leiden.

7.3.      ByStudents geeft geen enkele garantie over de kwaliteit van de Diensten die door Dienstverleners worden geleverd.

 1. Overmacht

8.1.      ByStudents is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8.2.      Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder onder Nederlands recht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ByStudents redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, waardoor ByStudents niet in staat is haar verplichtingen na te komen. ByStudents heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat ByStudents haar verbintenis had moeten nakomen.

8.3.      ByStudents kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Duurt deze periode langer dan 2 (twee) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder daardoor schadeplichtig jegens de ander te worden. De ontbinding kan plaats vinden door middel van het versturen van een e-mail naar ofwel (bij ontbinding door ByStudents): het door de Klant opgegeven e-mail adres, ofwel (bij ontbinding door de Klant): info@bystudents.nl.

 1. Aansprakelijkheid

9.1.      ByStudents is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door:

 • door de Klant of Dienstverleners verstrekte onjuiste, ongeldige of onvolledige gegevens;
 • gedragingen van Dienstverleners en bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden;

9.2.      Indien de Klant (persoons)gegevens aan een Dienstverlener verschaft, doet de Klant dit geheel op eigen risico. ByStudents is niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit.

9.3.      De aansprakelijkheid van ByStudents jegens de Klant voor alle tekortkomingen in de nakoming tezamen met alle door ByStudents gepleegde onrechtmatige daden is beperkt tot het bedrag van de door de Klant aan ByStudents betaalde vergoeding (exclusief omzetbelasting) voor de Overeenkomst waarop de tekortkoming(en) betrekking heeft, verminderd met de kostprijs voor ByStudents, dan wel, in het geval van een onrechtmatige daad, de Overeenkomst die tussen de Klant en ByStudents bestaat.

9.4.      ByStudents is niet aansprakelijk voor en kan niet betrokken worden in geschillen over vergoedingen of de wijze van uitvoering van de diensten tussen de Klant en de Dienstverlener.

 1. Vrijwaring

10.1.    De Klant vrijwaart ByStudents voor eventuele aanspraken van derde(n), die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Klant toerekenbaar is.

10.2.    Indien ByStudents uit dien hoofde door derde(n) mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden ByStudents zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Klant in gebreke is met het nemen van adequate maatregelen, dan is ByStudents gerechtigd daartoe zonder nadere aankondiging zelf over te gaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan aan de zijde van ByStudents en derde(n), komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

 1. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

11.1.    ByStudents kan de nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang ontbinden door middel van het verzenden van een e-mail naar het door de Klant opgegeven adres, indien:

 • de Klant zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • voor ByStudents omstandigheden aanwezig zijn op grond waarvan te vrezen is dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Klant in strijd handelt met het bepaalde in deze algemene voorwaarden;
 • ByStudents één of meerdere redelijkerwijs gegrond geachte klachten van Dienstverlener(s) over de Klant ontvangt;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van ByStudents kan worden gevergd;
 • de Klant in strijd handelt met enig wettelijk voorschrift.

11.2.    Als de ontbinding van de Overeenkomst aan de Klant toerekenbaar is, is ByStudents gerechtigd tot het vorderen van de vergoeding van de directe en indirecte schade van de Klant.

11.3.    Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ByStudents op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien ByStudents de nakoming van de verplichtingen opschort behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.

11.4.    Indien ByStudents op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

12.1.    De Overeenkomst en daarmee verband houdende verbintenissen tussen ByStudents en de Klant worden beheerst door Nederlands recht.

12.2.    Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomsten en verbintenissen tussen ByStudents en de Klant, die niet kunnen worden opgelost door middel van overleg, zullen ter beslechting aan de bevoegde rechter te Leeuwarden worden voorgelegd, tenzij de Klant kiest voor de beslechting van het geschil door de op grond van de wet bevoegde rechter binnen een maand nadat ByStudents schriftelijk een beroep op dit beding doet.

Leeuwarden, 13-01-2015